Garment Job แหล่งรวม ผู้รับผลิต เสื้อผ้า กระเป๋า หมวก รองเท้า รับงานตัดเย็บ งานปัก งานพิมพ์ งานการ์เม้นทุกประเภท
แชร์เว็บไซต์ให้เพ่ือน share GARMENTJOB.COM share GARMENTJOB.COM

เงื่อนไขข้อตกลงการสมัครสมาชิกผู้รับผลิตของ Garmentjob.com

คำนิยามของเว็บการ์เมนท์จ๊อบ ดอทคอม

เว็บ Garmentjob.com คือ แหล่งรวมผู้รับผลิต ในลักษณะ Dataรายชื่อกิจการและลักษณะงานที่รับผลิตของแต่ละกิจการ ไว้รองรับการค้นหาจากผู้ต้องการหา หรือ ต้องการจ้างผู้รับผลิต โดยจัดแบ่งเป็นประเภทต่างๆตามลักษณะสินค้าและบริการ รวมถึงเว็บบอร์ดสาธารณะเพื่อรองรับการประกาศการรับงาน-จ่ายงานผลิต ของสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, หมวก จากวัตถุดิบประเภทผ้า หนังสัตว์ หรืออื่นๆก็ได้ และเป็นสื่อกลางให้ผู้รับผลิต ได้ประชาสัมพันธ์กิจการและงานหรือบริการของท่าน เพื่อให้ผู้ที่ต้องการค้นหาผู้รับผลิตได้มีแหล่งค้นหาข้อมูลอย่างอิสระ ให้เกิดการติดต่อ, สอบถาม, คัดสรร ระหว่างผู้ต้องการจ้างผลิตกับผู้รับผลิตอย่างเป็นธรรม และนำไปสู่การเกิดโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
โดย เว็บ Garmentjob.com ไม่เข้าไปแทรกแซงเป็นตัวกลาง การรับ-จ่ายงานของผู้ใด และไม่เป็นตัวแทนการจัดจ้างใดๆ เพื่อหวังเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นหรือค่าหัวคิว จากทั้งผู้รับผลิตและผู้ต้องการจ้างผลิต เด็ดขาด


คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิก

 • ผู้สมัครสมาชิก เป็นหรือมีกิจการรับผลิตสินค้าหรือให้บริการที่เก่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, หมวก จากวัตถุดิบประเภทผ้า หนังสัตว์ หรือวัตถุดิบอื่นๆก็ได้รวมถึงกิจการรายย่อยที่รับช่วงผลิต หรือ Subcontract(ขาซับ) เช่น ร้านรับเย็บ, ร้านรับตัดผ้า, ร้านรับแซ็กรังกระดุม-ติดกระดุม, ร้านรับแพ็คกิ้ง เป็นต้น (ไม่จำกัดขนาดธุรกิจและระดับคุณภาพ)
 • หรือผู้สมัครสมาชิก เป็นหรือมีกิจการประเภทงานตบแต่งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เช่น รับงานปัก, รับงานพิมพ์, รับงานฉลุ รับงานมัดย้อม, รับงานฟอกย้อม เป็นต้น (ไม่จำกัดขนาดธุรกิจและระดับคุณภาพ)
 • ผู้สมัครสมาชิกผู้รับผลิต มีเจตนาชัดเจนต้องการประชาสัมพันธ์งานหรือกิจการของตน เพื่อให้ได้ลูกค้า / ผู้จ้าง โดยยินดีรับการติดต่อและสื่อสารกับผู้สนใจจะจ้างทุกคน อย่างจริงใจและเป็นมิตร
 • ผู้สมัครสมาชิกไม่มีพฤติกรรมเป็นมิจฉาชีพ หรือกหลอกลวงผู้อื่น เช่น หลอกลวงรับงานเพื่อรับผลประโยชน์แล้วม่รับผิดชอบทำงานให้เสร็จสิ้น เป็นต้น
 • ผู้สมัครสมาชิกผู้รับผลิต จะเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนตามกฎหมาย หรือกิจการรายย่อยก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานหรือภาพถ่ายยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้รับผลิตได้
  * หลักฐานยืนยันสำหรับ ธุรกิจที่จดทะเบียน
  1. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ของจ้าของธุรกิจ หรือ ของผู้สมัครสมาชิกแทน พร้อมเซ็นชื่อรับรองเอกสาร
  2. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับการติดต่อจากลูกค้า พร้อมเซ็นชื่อรับรองเอกสาร ( เป็นคนเดียวกับผู้สมัครสมาชิกก็ได้ )
  3. สำเนา ใบจดทะเบียนการค้า / จดทะเบียนบริษัท / จดทะเบียนโรงงาน ( อย่างหนึ่งอย่างใด ) พร้อมเซ็นชื่อรับรองเอกสาร
  4. ภาพถ่ายสถานที่ตั้ง และภาพภายใน / ภาพบรรยากาศการทำงาน จำนวน 5-10 ภาพ
  5. ภาพถ่ายสินค้า หรือ บริการที่ทำ จำนวน 5-10 ภาพ
  * หลักฐานยืนยันสำหรับ กิจการรายย่อย
  1. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ของจ้าของกิจการ หรือ ของผู้สมัครสมาชิกแทน พร้อมเซ็นชื่อรับรองเอกสาร
  2. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับการติดต่อจากลูกค้า พร้อมเซ็นชื่อรับรองเอกสาร ( เป็นคนเดียวกับผู้สมัครสมาชิกก็ได้ )
  3. ภาพถ่ายสถานที่ตั้ง และภาพภายใน / ภาพบรรยากาศการทำงาน จำนวน 5-10 ภาพ
  4. ภาพถ่ายสินค้า หรือ บริการที่ทำ จำนวน 5-10 ภาพ

การระบุ / กรอกข้อมูลสมาชิกผู้รับผลิต

 • ผู้สมัครสมาชิกจำเป็นต้องให้ข้อมูลตามแบบฟอร์มอย่างครบถ้วนและเป็นความจริงเท่านั้น
 • ผู้สมัครสมาชิกยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ เว็บ Garmentjob.com ตรวจสอบข้อมูลของท่านได้
 • ข้อมูลของท่านจะถูกแสดงบน เว็บ Garmentjob.com เมื่อข้อมูลของท่านได้รับอนุมัติจาก Admin แล้ว
 • ชื่อ / ชื่อสกุล ของสมาชิก และ ชื่อสกุล ของผู้ติดต่อจะถูกปิดบัง ยกเว้นชื่อผู้ติดต่อเพื่อรับลูกค้า จะปรากฏในหน้าแสดงข้อมูลของท่านบน เว็บ Garmentjob.com

การถูกเพิกถอนการเป็นสมาชิกผู้รับผลิต

 • หากท่านมีเจตนาบิดเบือนข้อมูลใดๆที่ให้ไว้กับเว็บ Garmentjob.com อันจะนำไปสู่การได้รับผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยจริยะธรรมและกฎหมาย หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ใดๆและ กับเว็บ Garmentjob.com ท่านจะถูกเพิกถอนการเป็นสมาชิกผู้รับผลิตทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากพบว่าท่านมิได้เป็นกิจการรับผลิตและรับงานเพื่อทำเองโดยตรง แต่รับงานเพื่อจ่ายออกไป เพื่อเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นหรือค่าหัวคิว ทางเว็บ Garmentjob.com จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกผู้รับผลิตของท่านทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากเว็บ Garmentjob.comได้รับการร้องเรียนจากเหตุใดๆโดยมีหลักฐานยืนยัน ว่าได้รับความเสียหายจากท่าน เว็บ Garmentjob.com ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเพื่อระงับและเพิกถอนการเป็นสมาชิกของท่าน ( อ้างอิงตามเงื่อนไข ข้อที่ต้องรับทราบเพิ่มเติม )

สิทธิ์การใช้งาน

 • ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลและรูปภาพได้ตลอดอายุสมาชิก
 • ท่านสามารถ นำหน้าแสดงข้อมูลของท่านไปประชาสัมพันธ์ในที่อื่นๆได้
 • เว็บ Garmentjob.com จะทำการ Promote หน้าแสดงข้อมูลของท่าน ด้วยวิธีต่างๆอย่างเหมาะสมตามโอกาส
 • หน้าข้อมูลของท่านมีโอกาสพบได้ ทั้งจากระบบค้นหาโดยตรงใน เว็บ Garmentjob.com และจาก Google

การต่ออายุสมาชิกและการยกเลิกการเป็นสมาชิก

 • อายุของสมาชิกมี 1 ปี อ้างอิงตามปฏิทินสากล เช่น เริ่มวันที่ 1 มกราคม สิ้นสุดอายุสมาชิก วันที่31 ธันวาคม เป็นต้น
 • การเริ่มนับอายุสมาชิก เริ่มนับตั้งแต่วันที่ หน้าข้อมูลของท่านได้รับการอนุมัติให้ Online ขึ้นเว็บ Garmentjob.com แล้ว จึงเริ่มนับอายุสมาชิก โดยอ้างอิง 1 ปี ตามปฏิทินสากล
 • การต่ออายุสมาชิกจะแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันหมดอายุสมาชิก โดยท่านสามารถแจ้งชำระการต่ออายุสมาชิกไว้ล่วงหน้าได้ตลอดเวลา
 • หากถึงกำหนดวันหมดอายุสมาชิกแล้ว ท่านยังไม่ดำเนินการต่ออายุให้เสร็จสิ้น เว็บ Garmentjob.com ขอสงวนสิทธิ์ระงับการ Online ของหน้าแสดงข้อมูลของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และถือเป็นการสิ้นสุดอายุสมาชิกผู้รับผลิตโดยอัตโนมัต
 • หากท่านต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกผู้รับผลิตก่อนวันหมดอายุสมาชิก ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มายัง เว็บ Garmentjob.com เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุเหตุผลให้ชัดเจน และส่งมาทาง E-mail หรือจดหมาย เพื่อให้ดำเนินการยกเลิกการเป็นสมาชิกผู้รับผลิตและระงับการ Online ของหน้าแสดงข้อมูลของท่าน

ข้อที่ต้องรับทราบเพิ่มเติม

 • การยกเลิกการเป็นสมาชิกผู้รับผลิตก่อนวันหมดอายุสมาชิก ท่านไม่สามารถเรียกร้องขอคืนเงินค่าสมาชิกที่ได้ชำระมาแล้ว หรือสิทธิ์อื่นใดของสมาชิกได้
 • กรุณาอ่านข้อแนะนำต่างๆที่ทาง เว็บ Garmentjob.com นำเสนอไว้ให้และควรปฏิบัติตามข้อแนะนำต่างๆอันจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย
 • หากเกิดข้อพิพาทใดๆ เว็บ Garmentjob.com จะยืดถือตามหลักฐานเท่านั้น
 • หากได้รับการร้องเรียนจากผู้จ้างหรือผู้เสียหาย โดยมีหลักฐานว่าสมาชิกผู้รับผลิต ได้กระทำอย่างนั้นจริง เว็บ Garmentjob.com จะแจ้งเตือนไปหา สมาชิกผู้รับผลิตรายนั้น ทาง E-mail ให้ดำเนินการรับผิดชอบ / แก้ไข ภายใน30วัน นับตามปฏิทิน โดยเริ่มนับจากวันที่ส่ง E-mail แจ้งไป หากถูกเพิกเฉย เว็บ Garmentjob.com จำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับผู้เสียหาย ตามที่ข้อกฎหมายกำหนด
 • เว็บ Garmentjob.com เป็นเพียง แหล่งรวม-สื่อกลางให้ผู้รับผลิต ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์กิจการและงานหรือบริการของท่าน เพื่อให้ผู้ที่ต้องการค้นหาผู้รับผลิตได้มีแหล่งค้นหา และมุ่งหวังให้เกิดโอกาสทางการค้าระหว่างผู้ต้องการจ้างกับผู้รับจ้าง โดย เว็บ Garmentjob.com เรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมสมาชิก เพื่อใช้ดำเนินการด้านเว็บไซต์ แต่มิได้เรียกเก็บ ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าหัวคิวใดๆ จากผลประโยชน์การจ่าย-รับงานของท่านและกับลูกค้าของท่าน จึงขอจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบใดๆทุกประการ ในปัญหาหรือข้อพิพาท ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานของสมาชิกผู้รับผลิตของ เว็บ Garmentjob.com ทุกท่านไว้ณ.ที่นี้